Loopgroep Ooijpolder

                                                                                                       

Privecyverklaring
Stichting Loopgroep Ooijpolder


PRIVACYVERKLARING
Stichting Loopgroep Ooijpolder gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt. In deze Privacyverklaring staat hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Stichting Loopgroep Ooijpolder houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Indien na het doorlezen van onze Privacyverklaring er behoefte is ontstaan om contact met ons op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
voorzitter@loopgroepooijpolder.nl
WAAR GEBRUIKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS VOOR?
Stichting Loopgroep Ooijpolder gebruikt en bewaart persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Een volledige en correcte ledenadministratie
• Verzenden van mededelingen en/of correspondentie (vanuit het bestuur).
• Deelnemersregistratie ten behoeve van loopevenementen
• Wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld ten behoeve van onze boekhouding)
Welke persoonsgegevens bewaren wij?
• naam, adres en woonplaats
• telefoonnummer
• IBAN-nummer
• geboortedatum
• e-mailadres
BEWAARTERMIJN
Stichting Loopgroep Ooijpolder bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.
• Na opzegging van het lidmaatschap bewaren we persoonsgegevens twee jaar, daarna verwijderen we ze. Op verzoek worden gegevens per direct verwijderd.
• Factuurgegevens bewaren we volgens de wettelijk gestelde termijnen.
• Bij evenementen volgens de bewaartermijn, vastgelegd in de betreffende verwerkingsovereenkomst.
BEVEILIGING
Stichting Loopgroep Ooijpolder beschermt de aan ons verstrekte persoonsgegevens en we hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als er een vermoeden is dat de aan ons verstrekte gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
RECHTEN OMTRENT VERTSTREKTE PERSOONSGEGEVENS
Iedereen die aan ons zijn of haar gegevens heeft verstrekt, heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de betreffende persoonsgegevens. Bij dergelijke verzoeken vragen wij om legitimatie ter voorkoming van fraude.

GEBRUIK VAN FOTO'S VOOR PUBLICITEITSDOELEINDEN
Tijdens onze evenementen maken we graag foto's die we voor publiciteitsdoeleinden op bijvoorbeeld Facebook plaatsen. We letten daarbij zorgvuldig op het onherkenbaar in beeld brengen van aanwezigen die daar geen toestemming voor hebben gegeven. Mochten we nu toch foto's maken, waarbij er iemand ongewenst herkenbaar in beeld is gebracht, zullen wij deze op verzoek direct verwijderen.

KLACHTEN
Klachten over het gebruik van verstrekte persoonsgegevens, kunnen bij het bestuur van Stichting Loopgroep Ooijpolder worden gemeld. Bovendien bestaat er daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Downloadversie hier beschikbaar.